Jak Brexit wpłynie na osoby uczące się na trwających wymianach mobilności w ramach programu Erasmus Plus?

Temat Brexitu jest od jakiegoś czasu tematem wiadomości na całym świecie. Wielka Brytania wychodząc z Unii Europejskiej z pewnością będzie miała wiele różnych skutków w różnych dziedzinach. Jednym z takich obszarów będą programy europejskie. Oczywiście kraj ten podejmie działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego przejścia z kraju programu do kraju partnera , jednak nie oznacza to, że skutki nie będą trudne do pokonania.

Jednym z pytań, które pojawia się w kontekście programów unijnych i Brexitu jest to, co stanie się z realizowanymi projektami i ludźmi biorącymi w nich udział. Unia Europejska jest w stanie udzielić odpowiedzi na te pytania i jesteśmy pewni, że z czasem wszystkie wątpliwości związane z programami unijnymi i Brexitem zostaną rozwiązane.

W dniu 30 styczniath, 2019 r. zostały zaproponowane przez Komisję nowe środki, które pomogą uniknąć zakłóceń w działaniach związanych z mobilnością edukacyjną w ramach programu Erasmus Plus, które obejmują Zjednoczone Królestwo i wszelkie organizacje z niego pochodzące. Środek skupia się na przypadku opuszczenia przez Wielką Brytanię UE bez porozumienia, aka scenariusz no-deal. Oto środki, podane bezpośrednio przez Komisję Europejską:

Kto jest objęty tym wnioskiem?

Wniosek dotyczący rozporządzenia awaryjnego w sprawie programu Erasmus+ obejmuje "mobilność edukacyjną" zgodnie z definicją w programie Erasmus+. mobilność edukacyjną" zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Erasmus+. Oznacza to:

  • mobilność studentów we wszystkich cyklach kształcenia wyższego oraz studentów, praktykantów i uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • mobilność młodych ludzi w ramach działań związanych z uczeniem się pozaformalnym i nieformalnym oraz wolontariatem
  • mobilność personelu w dziedzinie edukacji i szkoleń
  • mobilność osób pracujących z młodzieżą lub w organizacjach młodzieżowych oraz liderów młodzieżowych.

Co zapewnia to rozporządzenie?

Rozporządzenie zapewnia, że osoby, które przebywają za granicą w ramach mobilności edukacyjnej finansowanej w ramach programu Erasmus+ w dniu opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, nie będą miały przerwanego okresu mobilności.
Dotyczy to na przykład francuskiego studenta studiów wyższych odbywającego mobilność w ramach programu Erasmus+ w Londynie, ale także brytyjskiego studenta szkolenia zawodowego biorącego udział w stażu w ramach programu Erasmus+
w Budapeszcie.

Jak długo będą obowiązywać środki tymczasowe?

Środki te będą miały zastosowanie do czasu zakończenia wszystkich działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+, które rozpoczęły się przed 30 marca 2019 r., biorąc pod uwagę, że te działania w zakresie mobilności mogą trwać maksymalnie 12 miesięcy.

Czy ma to zastosowanie tylko do państw członkowskich?

Ma to zastosowanie do wszystkich krajów programu Erasmus+, tj. państw członkowskich UE oraz Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, Turcji, Republiki Macedonii Północnej, Serbii i Wielkiej Brytanii.

Co dzieje się z uczniami z Wielkiej Brytanii wysłanymi na wymianę w ramach programu Erasmus+ poza krajami programu?

Wszystkie trwające działania mobilnościowe w ramach programu Erasmus+, w tym działania międzynarodowe, które rozpoczęły się przed 30 marca 2019 r., będą objęte środkami zaradczymi.

Co się dzieje z uczestnikami programu Erasmus+ z krajów innych niż kraje programu, którzy są na wymianie w Wielkiej Brytanii w dniu 29 marca?

Wszystkie trwające wymiany Erasmus+, które rozpoczęły się przed 30 marca 2019 r., zostaną objęte środkami zaradczymi.

Jak poinformujesz zainteresowanych obywateli o ich losie po 29 marca?

Poprzez ich krajowe punkty kontaktowe Erasmus+: Narodowe Agencje Erasmus+ utworzone w każdym kraju programu Erasmus+.

Co stanie się z osobami, które rozpoczną działania związane z mobilnością po 30 marca 2019 r.? Czy są one objęte programem?

Wniosek dotyczący specjalnego rozporządzenia awaryjnego Erasmus+ ma na celu uniknięcie bardzo destrukcyjnego wpływu, jaki scenariusz "no-deal" miałby na obywateli przebywających za granicą w dniu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Jest to natychmiastowe rozwiązanie najpilniejszego problemu. Dlatego też niniejsze rozporządzenie nie obejmuje działań w zakresie mobilności rozpoczynających się od dnia wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Jednocześnie Komisja zaproponowała horyzontalne rozporządzenie awaryjne (rozporządzenie w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii). Wniosek ten obejmie wymianę edukacyjną rozpoczynającą się po 30 marca pod pewnymi szczególnymi warunkami i w bardziej restrykcyjny sposób.

Kto zapłaci za ten środek? Ile to będzie kosztować?

Wkład Unii w bieżące działania związane z mobilnością objęte wnioskiem został już przewidziany w ogólnym budżecie UE.

Co stanie się z agencją krajową Zjednoczonego Królestwa w dniu 30 marca?

Zgodnie z tym wnioskiem Agencja Narodowa Zjednoczonego Królestwa będzie realizować bieżące działania w zakresie mobilności edukacyjnej, które rozpoczęły się przed 30 marca.
Nie możemy spekulować na temat losów brytyjskiej agencji narod
owej poza tym punktem.

Czy 30 marca brytyjskie uczelnie stracą Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego?

Zgodnie z tą propozycją, Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego będzie obowiązywała uczelnie brytyjskie do czasu realizacji przez nie trwających wyjazdów edukacyjnych, które rozpoczęły się przed 30 marca.

Czy okres nauki spędzony w Wielkiej Brytanii po 29 marca 2019 r. będzie nadal uznawany w kraju?

Z okresem nauki za granicą nie jest automatycznie związane żadne formalne uznanie. To zależy od państw członkowskich i instytucji akademickich.

Co z osobami uczącymi się z krajów programu, które 29 marca przebywają na wymianie lub studiują w Wielkiej Brytanii, ale nie są finansowane w ramach programu Erasmus+?

Jest to poza kompetencjami UE.

Czy środek ten obejmuje również działania Europejskiego Korpusu Solidarności?

Proponowane środki awaryjne obejmują działania finansowane w ramach programu Erasmus+. Nie wyklucza to działań związanych z mobilnością wolontariacką finansowanych w ramach programu Erasmus+ i rozpoczynających się przed 30 marca 2019 r.

Czy ten wniosek obejmuje również działania Discover EU?

Discover EU nie jest finansowany w ramach programu Erasmus+, dlatego nie jest objęty tym wnioskiem.

Co z projektami współpracy w ramach programu Erasmus+ podpisanymi przed 29 marca?

Wiele europejskich projektów współpracy obejmuje partnera z Wielkiej Brytanii lub ma brytyjskiego koordynatora. Los projektów zakontraktowanych przed 29 marca 2019 r. będzie zależał od tego, czy Wielka Brytania nadal będzie honorować swoje zobowiązania finansowe w ramach budżetu UE. Jeśli Wielka Brytania to zrobi, finansowanie może być kontynuowane do końca 2019 roku.

Zobacz również