Europejskie stowarzyszenie na rzecz innowacji w MŚP - pilotaż

O co chodzi?

Pojedyncze MŚP znajdują się w niekorzystnej sytuacji, jeśli chodzi o pozyskiwanie specjalistycznej wiedzy, ponieważ często brakuje im ogólnoeuropejskich powiązań sieciowych i nie mają tak ugruntowanej marki jak duże przedsiębiorstwa. Programy mobilności prowadzone przez przedsiębiorstwa, wspierające przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu specjalistycznej wiedzy, wykazują wysoki poziom satysfakcji i zwrotu z inwestycji. Metodyka ta nie jest obecnie stosowana na poziomie europejskim, a podejście oparte na przedsiębiorczości ma być dalej rozwijane i testowane z wykorzystaniem pierwszych doświadczeń z tego pilotażowego działania finansowanego w ramach programu prac na lata 2016-2017. Działanie to uzupełnia działania Marie Skłodowska Curie (MSCA), które koncentrują się na rozwoju karier naukowych, zapewniając doświadczonym naukowcom dodatkowe możliwości pracy w innowacyjnych MŚP.

Innowacja

Zakres:

Ten pilotaż prowadzony przez MŚP jest działaniem na rzecz budowania potencjału innowacyjnego, mającym na celu zapewnienie dotacji na poziomie europejskim wizjonerskim MŚP, które potrafią wykazać, że umiejętności wymagane dla danego pomysłu innowacyjnego nie są dla nich osiągalne na poziomie krajowym (na przykład dlatego, że wymagane umiejętności nie są dostępne lub nie są przystępne cenowo dla MŚP). MŚP otrzymują wsparcie na zatrudnienie doświadczonego naukowca o wysokich kwalifikacjach (zwanego "współpracownikiem ds. innowacji") na nieprzerwany okres jednego roku. Zadaniem "wspólnika ds. innowacji" będzie zbadanie, w trakcie trwania jego/jej umowy, potencjału ich innowacyjnego pomysłu i przekształcenie go w projekt innowacyjny.

Przetestowanie, że:

  • Pomysł może zostać przekształcony w strategię innowacyjną, a następnie w projekty badawcze i innowacyjne, gdy MŚP mają dostęp do odpowiednich umiejętności; Interwencja publiczna na poziomie europejskim, może wspierać innowacyjne MŚP w pokonywaniu wyzwań związanych z dostępem do rzadkich umiejętności poprzez mechanizm mobilności transnarodowej, zwiększać ich potencjał innowacyjny; Doświadczeni naukowcy rozwijają atrakcyjne możliwości kariery w MŚP.

Dowiedz się więcej na http://zlapdotacje.pl/.

Zobacz również