Wspieranie MŚP i inwestycji w krajach śródziemnomorskich

Każda gospodarka w pewnym momencie musiała walczyć z problemami bezrobocia, ubóstwa i analfabetyzmu. W krajach śródziemnomorskich statystyki ujawniają, że rośnie liczba osób porzucających naukę. Wskaźnik bezrobocia rośnie i nie jest to zaskakujące. Kraje takie jak Francja, Grecja, Włochy, Portugalia i Hiszpania również borykają się z tym problemem. Włochy starają się ograniczyć napływ imigrantów jako środek do ożywienia upadającej gospodarki.

Problem leży być może w braku innowacji w dzisiejszych czasach. Brak systemów kształcenia zawodowego i mniejsze inwestycje w MŚP sprawiają, że gospodarka nie może się tak dobrze rozwijać jak wcześniej.

Konkurencja

Small Business Act Unii Europejskiej stwierdza, że "pierwszym krokiem w kierunku wzmocnienia regionów śródziemnomorskich jest zdefiniowanie wspólnego dokumentu politycznego, który określi zakres, cele i środki dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw".

W celu wzmocnienia konkurencyjności MŚP należy wprowadzić w życie program "Think Small First", który powinien koncentrować się na trzech obszarach.

  1. Zapewnienie łatwego dostępu do finansowania

Czy przedsiębiorstwa mają łatwy dostęp do finansowania? Kapitał jest problemem dla większości start-upów, a pomóc mogą ewangelizatorzy i współpracujące banki.

  1. Wykorzystanie jednolitego rynku

Jednolity rynek może oznaczać, że przedsiębiorcy lepiej rozumieją lokalne potrzeby i umożliwia lepsze podejmowanie decyzji. Jednolity rynek UE umożliwia również lepszy przepływ handlu, a w pełni funkcjonalny jednolity rynek UE to korzyść dla każdego państwa członkowskiego.

  1. Inteligentne regulacje

Czy przepisy w kraju są nieprzyjazne dla przedsiębiorców? Rygorystyczne przepisy, które mogą utrudniać funkcjonowanie działalności gospodarczej, mogą mieć szkodliwy wpływ.

Umożliwienie MŚP stałego i przystępnego dostępu do finansowania

Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce europejskiej nie podlega dyskusji. MŚP w regionach śródziemnomorskich zatrudniają ponad dwie trzecie ludności pracującej, a stanowią 99% przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Grupa EBI sfinansowała MŚP na kwotę 25,5 mld EUR, a skorzystała z 2,6 mld EUR.

Eurośródziemnomorska strefa wolnego handlu ma na celu zlikwidowanie barier w handlu i inwestycjach między UE a krajami śródziemnomorskimi.

W celu poprawy warunków i rozwoju MŚP konieczna jest liberalizacja polityki handlowej. W celu maksymalizacji wsparcia dla MŚP, Komisja Europejska i Krajowe Banki Promocyjne ułatwiły poprawę zasad finansowania poprzez zapewnienie odpowiedniego finansowania dla wszystkich etapów rozwoju biznesu. Dotyczy to finansowania ryzyka na wczesnym etapie, pożyczek mikrofinansowych, pożyczek wspierających inwestycje związane ze wzrostem w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz kapitału obrotowego. MED działa jako katalizator w tym istotnym sektorze gospodarki w celu osiągnięcia inteligentnego, zrównoważonego i integracyjnego wzrostu.

Zobacz również