Dofinansowanie i dotacje unijne 2014-2020 cz. II

Duże firmy mogą oczekiwać dofinansowania również w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który ma być kontynuacją tego programu, który był już znany w poprzedniej perspektywie. Głównym zadaniem ma być tym razem wspieranie gospodarki w taki sposób, że uda się wypracować większą efektywność i zrównoważony rozwój.

Chodzi oczywiście o takie działania, które doprowadzą do większej efektywności w ramach firm, które powinny się rozwijać i podejmować takie czynności, które będą budować ich możliwości. Cały czas dąży się w UE do wyrównania szans, dlatego nie ma się co dziwić, że program operacyjny ma wspierać właśnie te dążenia, które umożliwią nam doprowadzenie do lepszego funkcjonowania w zakresie infrastruktury i środowiska.

Regionalne Programy Operacyjne Dotacje z UE można pozyskiwać również w ramach programów, które mają charakter regionalnych. Praktycznie każde województwo ma swoje konkretne programy, w ramach których do rozdysponowania będą pewne środki. W tym przypadku przeznacza się je na takie działania, które dla danego regionu będą najważniejsze i przynosić będą najwięcej pozytywnych efektów. Podobnie było w poprzedniej perspektywie unijnej i również tym razem zakłada się właśnie takie dysponowanie funduszami, w ramach którego będzie się dążyć do rozwoju konkretnie tych branż, która dla danego regionu mają strategiczne znaczenie i tego wsparcia rzeczywiście będą oczekiwać.

Warto śledzić jak wyglądają informacje w środkach masowego przekazu, ponieważ tam często można dostać pewne informacje związane z programami regionalnymi. Nowa perspektywa na lata 2014-2020 jest przygotowana w oparciu o doświadczenia z poprzedniej i tym razem również może to być duża szansa na pozyskiwanie dodatkowego wsparcia na rozwój własnej firmy oraz zwiększenie efektywności. Warto skorzystać z tego wachlarza możliwości jaki będzie dostępny, ponieważ dzięki dotacjom będzie można oczekiwać sprawnego działania na wielu płaszczyznach i dlatego właśnie warto te pojawiające się możliwości wykorzystywać najlepiej jak się da.

Zobacz również