Sieci tematyczne gromadzące wiedzę gotową do wykorzystania w praktyce

O co chodzi?

Pomimo ciągłego finansowania projektów naukowych, innowacyjne pomysły i metody z praktyki nie są wychwytywane i rozpowszechniane, a wyniki badań często nie są włączane do praktyki rolniczej i leśnej. Konieczne jest zlikwidowanie przepaści między badaniami a innowacjami oraz podjęcie działań na szczeblu UE. Krajowe i sektorowe systemy wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS) są niewystarczająco połączone, aby w pełni sprostać temu wyzwaniu. Potrzebna jest intensywniejsza współpraca między badaczami, doradcami i rolnikami/leśnikami, aby stymulować wymianę wiedzy w celu wspierania rentownego i zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa.

Zakres:

Działania sieci tematycznych skupiają się na podsumowaniu, dzieleniu się i prezentowaniu, - w języku, który jest łatwy do zrozumienia i skierowany do rolników i leśników - istniejących najlepszych praktyk i wyników badań, które są bliskie zastosowania w praktyce, ale nie są wystarczająco znane lub wykorzystywane przez praktyków. Konkretne tematy sieci mogą być wybierane w sposób oddolny i muszą koncentrować się na najpilniejszych potrzebach rolników i leśników. W stosownych przypadkach mogą one obejmować ważne lub obiecujące kwestie międzysektorowe. Powinny one zwracać uwagę na aspekty kosztów i korzyści nowych praktyk. Wyczerpujący opis stanu wiedzy na wybrany temat powinien wyjaśniać wartość dodaną wniosku, znaczenie tematu oraz sposób uniknięcia powielania bieżących lub zakończonych projektów i sieci. Wnioski, o ile są odpowiednio uzasadnione, mogą koncentrować się na rozszerzeniu istniejącej sieci tematycznej. Poszerzenie" może dotyczyć treści lub zasięgu geograficznego (np. poprzez partnerstwo lub transgraniczne wizyty w ramach wymiany). W celu lepszego dotarcia do rolników/leśników, do których adresowane są wnioski, i pozyskania od nich wiedzy, sieci mogą organizować "wzajemne wzbogacanie" poprzez podsieci obejmujące np. region, język lub system produkcji.

Oczekiwany wpływ:

Celem jest:

  • zachowanie praktycznej wiedzy na długi czas - poza okresem realizacji projektu - z wykorzystaniem głównych zaufanych kanałów rozpowszechniania, z których rolnicy/leśnicy korzystają najczęściej, a także służą celom edukacyjnym i szkoleniowym; zwiększenie przepływu praktycznych informacji pomiędzy rolnikami/leśnikami w Europie w sposób zrównoważony geograficznie, tworząc spill-overs i uwzględniając różnice pomiędzy terytoriami; osiągnięcie większej akceptacji użytkowników dla zebranych rozwiązań i intensywniejsze rozpowszechnianie istniejącej wiedzy.

W tych samych ramach, IED wdrożył już kilka innowacyjnych projektów, które obejmowały innowacyjne praktyki. Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku w ramach tego zaproszenia, mogą Państwo skontaktować się z nami i dokładniej omówić dostępne opcje.

Termin: 23 stycznia 2019 r.

Dostępny budżet zaproszenia w EUR: 10 000 000

Zobacz również