Dotacje unijne dla firm. Kto i na jakie wsparcie może liczyć?

Zakładasz firmę i szukasz finansowania? Możesz skorzystać z kilku źródeł. Jeśli na przykład jesteś bezrobotny, najpierw udaj się do swojego urzędu pracy i zapytaj o możliwość finansowania swojej firmy z pieniędzy unijnych.

Dotacje unijne dla firm nowych

Jeśli jesteś: absolwentem szkoły (w tym zawodowej) lub uczelni (w ciągu 48 miesięcy od dnia ukończenia lub uzyskania tytułu zawodowego), studentem ostatniego roku czy bezrobotnym, masz możliwość skorzystania z dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Finansowanie startowe przeznaczone jest dla osób poniżej 30 roku życia, które znajdują się w trudnej sytuacji. Oprócz środków finansowych możesz liczyć także na doradztwo zawodowe, szkolenia, staże i praktyki.

Jeśli masz mniej niż 30 lat, nie studiujesz ani nie pracujesz, możesz ubiegać się o środki na start z funduszy unijnych. Zanim je otrzymasz, przeanalizowana zostanie twoja sytuacja i indywidualne predyspozycje. Na tej podstawie zostanie opracowany dostosowany do potrzeb plan działania. Z pakietu dostępnych zajęć zostaną wybrane te, które najbardziej ci odpowiadają. Pakiet działań obejmuje środki na otwarcie firmy (ponad 20 tys. Zł), szkolenia i konsultacje oraz doradztwo na pierwszym etapie funkcjonowania firmy. Nawet jeśli masz 30 lat, możesz również otrzymać dotacje unijne dla firm. Warunki dofinansowania mogą różnić się w szczegółach w poszczególnych województwach. Pamiętaj jednak, że w tym przypadku pomoc obejmuje:

  • mężczyzn w wieku powyżej 50 lat
  • kobiety
  • osoby niepełnosprawne
  • nisko wykwalifikowanych
  • długotrwale bezrobotnych.

Jeśli pracujesz lub nie należysz do żadnej z tych grup, możesz ubiegać się o pożyczkę na założenie firmy. Będziesz musiał go zwrócić, ale dostęp do niego jest znacznie łatwiejszy, procedury są krótsze i prostsze. Podstawowa dotacja to najczęściej ponad 20 000 zł. Pożyczki są często wyższe i mogą różnić się w zależności od regionu.

Dotacje unijne, fundusze europejskie

Wsparcie finansowe z Funduszy Unijnych dla firm już istniejących

Jeśli zamierzasz pozyskać dotacje unijne dla firm które już istnieją to także dostępne są różne źródła finansowania.

Przedsiębiorstwa i organizacje mające siedzibę w kraju UE mogą korzystać z dwóch głównych rodzajów wsparcia finansowego. Unia Europejska oferuje przede wszystkim pomoc i wsparcie poprzez dotacje. Są one zwykle przyznawane organizacjom, których etos i cele mogą pomóc w dalszym rozwoju poziomów konkurencyjności Unii Europejskiej w gospodarce światowej. Dotacje są klasyfikowane według określonych dziedzin lub obszarów biznesowych. Główne kategorie obejmują rolnictwo, żywność i rozwój obszarów wiejskich; biznes, przedsiębiorstwa i przemysł; kultura, edukacja, młodzież i sport; gospodarka, usługi finansowe i podatki; zatrudnienie i sprawy społeczne; energia, działania na rzecz klimatu i zasoby naturalne.

Oprócz oferowania finansowania w postaci dotacji Unia Europejska wspiera również przedsiębiorstwa i organizacje w ramach zamówień publicznych. Firmy, które produkują lub sprzedają usługi lub towary używane przez instytucje europejskie, mogą ubiegać się o finansowanie, odpowiadając na zaproszenia do składania ofert ogłaszane przez organy UE, takie jak Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komitet Regionów, Komisja Europejska. Komisja, Europejski Bank Centralny, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Obrachunkowy i Europejska Szkoła Administracji. Firmy zainteresowane ubieganiem się o zamówienia publiczne są zobowiązane do zapoznania się ze ścisłymi wytycznymi, jakie niesie ze sobą proces aplikacyjny.

Inicjatywy mikrofinansowe obejmują pożyczki w wysokości do 25 000 EUR, które instytucje Unii Europejskiej udzielają osobom samozatrudnionym lub przedsiębiorstwom zatrudniającym maksymalnie 10 pracowników. Należy zauważyć, że pożyczki mikrofinansowe nie są udzielane bezpośrednio przez Unię Europejską, ale zamiast tego korzystają z pośredników. Pośrednicy mogą oferować przedsiębiorstwom pożyczki gotówkowe lub korzystać z finansowania kapitałowego.

Europejskie inicjatywy mikrofinansowe można podzielić na trzy rodzaje, w zależności od celu, któremu mają służyć. Przedsiębiorcy lub właściciele firm, którzy po raz pierwszy potrzebują pomocy finansowej w celu rozszerzenia działalności firmy, mogą zwrócić się o pomoc do lokalnego samorządu w swoim kraju, który jest powiązany z programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji. Wreszcie małe przedsiębiorstwa, które już istnieją i potrzebują wsparcia finansowego, mogą zwrócić się o pomoc do samorządów, które są częścią JEREMIE, sieci wspólnych europejskich zasobów dla mikro- i średnich przedsiębiorstw.

Zobacz również