Przekształcanie historycznych obszarów miejskich i/lub krajobrazów kulturowych w ośrodki przedsiębiorczości oraz integracji społecznej i kulturowej

O co chodzi?

Obszary zabytkowe mają potencjał do przekształcenia się w centra przedsiębiorczości, kreatywności [3], innowacji, nowego stylu życia oraz integracji społecznej i kulturowej, wykorzystujące możliwości oferowane przez, na przykład, powstające sektory kreatywne, technologie cyfrowe, gospodarkę współdzielenia i "maker" oraz innowacje społeczne. Oparte na dowodach naukowych inteligentne wykorzystanie wartości historycznych i kulturowych zasobów może przekształcić wyzwania w możliwości gospodarcze, społeczne i kulturalne, przy pełnym poszanowaniu tożsamości historycznych obszarów miejskich i krajobrazów kulturowych.

Zakres:

Działania powinny rozwijać, demonstrować i dokumentować strategie, podejścia i rozwiązania mające na celu reaktywację i ponowną generalizację historycznych obszarów miejskich i/lub krajobrazów kulturowych. Powinny one sprzyjać innowacjom wprowadzanym przez odpowiednie przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność, przedsiębiorstwa z branży kultury i branży twórczej, w tym z sektora technologii cyfrowych, producentów zaawansowanej produkcji na małą skalę oraz lokalnych "twórców", warsztaty rzemieślnicze itp. w celu adaptacyjnego ponownego wykorzystania i wykorzystania walorów dziedzictwa oraz integracji społecznej. Rozwiązania powinny być współtworzone, współzarządzane i współrealizowane w odpowiedniej skali (np. w odniesieniu do dzielnic, budynków, przestrzeni publicznych itp.) w szerszym kontekście rozwoju miejskiego i regionalnego oraz z udziałem społeczności lokalnych, ośrodków badawczych, odpowiednich władz, innowatorów, uniwersytetów, ruchów miejskich i, w stosownych przypadkach, nowych grup ludności. Można opracować systemowe podejścia i metodologie pozwalające na identyfikację ukrytych możliwości historycznych obszarów miejskich i ich aktywizację. Powinny one oceniać wartości kultury i dziedzictwa, szanować tożsamość tych miejsc i promować innowacje społeczne, uwzględniając także wymiar płci, zrównoważenie ekonomiczne, inkluzywność, spójność społeczną i integrację w długim okresie. Należy rozważyć innowacje w ich różnych formach (np. regulacyjnych, zarządczych, biznesowych, finansowych). W stosownych przypadkach należy dążyć do osiągnięcia synergii z innymi realizowanymi obecnie odpowiednimi projektami, takimi jak europejska sieć ośrodków twórczych[6].

Oczekiwany wpływ:

Oczekuje się, że wyniki projektu przyczynią się do:

  • odwrócenia trendów porzucania i zaniedbywania dziedzictwa historycznego na obszarach miejskich i w krajobrazach; nowych i sprawdzonych planów społecznie i ekonomicznie opłacalnej rewitalizacji europejskich historycznych obszarów miejskich i krajobrazów kulturowych, ze zwiększonym dobrostanem i jakością życia, spójnością społeczną i integracją; pobudzenia związanych z dziedzictwem i kulturą innowacji, kreatywności, przedsiębiorczości i lekkiej "reindustrializacji" historycznych obszarów miejskich i krajobrazów kulturowych; współpracy międzysektorowej, tworzenia możliwości zatrudnienia i umiejętności w sektorach kulturalnych i kreatywnych oraz innowacyjnej produkcji związanej z dziedzictwem historycznym.

Termin: 19 lutego 2019 r.

2. etap Termin: 04 września 2019 r.

Dostępny budżet zaproszenia w EUR: 25 000 000

W tych samych ramach iED wdrożył już kilka innowacyjnych projektów, które obejmowały innowacyjne praktyki. Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku w ramach tego naboru, mogą Państwo skontaktować się z nami i omówić dostępne opcje.

Skontaktuj się z nami

Zobacz również