Zrozumienie wzorców mobilności migracyjnej: opracowanie średnio- i długoterminowych scenariuszy migracji

O co chodzi?

Migracja na świecie ma coraz większy zasięg, jest coraz bardziej złożona i różnorodna, co wymaga lepszego przygotowania i reagowania. Potrzebne jest głębsze zrozumienie czynników napędzających migrację i ich wzajemnych powiązań ze skłonnością ludzi do migracji, a także prognoz i scenariuszy, które są niezbędne do odpowiedniego planowania i skutecznego kształtowania polityki.

Zakres:

Należy zbadać wzorce, motywacje i sposoby migracji, ze szczególnym uwzględnieniem nowych geografii i czasowości. Może to obejmować m.in. zmieniający się charakter przepływów i czynniki takie jak międzynarodowy popyt na pracę i jej podaż, polityki sektorowe w krajach pochodzenia i przeznaczenia, starzenie się społeczeństwa w krajach uprzemysłowionych, tendencje demograficzne w krajach pochodzenia, skłonność do migracji, sieci transnarodowe, wpływ korupcji, zmieniające się wyobrażenia o Europie, migracja tymczasowa i powroty (zarówno dobrowolne, jak i przymusowe) oraz ruchy przymusowe związane z konfliktami, zagrożenia związane ze środowiskiem, inne istotne czynniki geopolityczne, międzynarodowa polityka rozwoju i polityka regionalna, a także możliwości utrzymania się (np. nierówności, dochody, możliwości zatrudnienia, polityka regionalna).nierówności, poziom dochodów, słabe możliwości zatrudnienia, warunki pracy, tradycyjne role płci).

Należy również przeanalizować przepływ obywateli państw trzecich między różnymi regionami UE. Wnioski powinny obejmować szacunki dotyczące ludności i syntezę solidnych danych na temat międzynarodowych przepływów migracyjnych brutto, w tym do Europy, w celu określenia pojawiających się tendencji i przewidywania przyszłych wzorców.

Wnioski powinny dotyczyć wymiaru płci w migracji międzynarodowej oraz przemieszczania się migrantów na dużą skalę, w tym małoletnich bez opieki i z rodzinami. We wnioskach należy również dokonać ponownej oceny założeń dotyczących migracji i określić najważniejsze niewiadome.

Oczekiwany wpływ:

Działanie wzbogaci bazę wiedzy na temat przepływów, czynników napędzających, postaw i zachowań związanych z migracją pod względem jakościowym i ilościowym. Scenariusze i prognozy będą stanowiły podstawę opartych na dowodach ram zarządzania i ram regulacyjnych na poziomie międzynarodowym i unijnym, a także odpowiednich polityk sektorowych w państwach członkowskich UE, np. polityki społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i polityki związanej z rynkiem pracy oraz wpływu na politykę w zakresie opieki społecznej i publiczne systemy zabezpieczenia społecznego. W ramach działania poprawione zostaną również dane i metody statystyczne we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi, odpowiednimi organizacjami i Eurostatem.

Termin: 14 marca 2019 r.

Dostępny budżet zaproszenia w EUR: 9 000 000

W tych samych ramach iED wdrożył już kilka innowacyjnych projektów, które obejmowały innowacyjne praktyki. Jeśli jesteś zainteresowany złożeniem wniosku w ramach tego zaproszenia, możesz skontaktować się z nami i dokładniej omówić dostępne opcje.

Skontaktuj się z nami

Zobacz również