Integracja kobiet migrantek w społeczeństwie przyjmującym w ramach Urban Agriculture Labs

W UE mieszka obecnie około 25 milionów osób urodzonych w kraju trzecim, co stanowi 5% jej całkowitej populacji. Ich udana integracja ze społeczeństwem przyjmującym jest kluczem do maksymalnego wykorzystania możliwości, jakie daje legalna migracja, oraz do maksymalnego wykorzystania wkładu, jaki imigracja może wnieść w rozwój UE.

Migrujące kobiety często doświadczają niższych wskaźników integracji niż migrujący mężczyźni, ponieważ spotykają się z dodatkową dyskryminacją i wyzwaniami w dostępie do edukacji i rynku pracy w kraju przyjmującym.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach europejskiego projektu "Urbagri4women" (AMIF), ma na celu wspieranie wymiany dobrych praktyk, przekazywanie i wdrażanie innowacyjnych praktyk i wspólnych inicjatyw, które sprzyjają integracji kobiet migrantek, w tym osób ubiegających się o azyl i korzystających z ochrony międzynarodowej, w społeczeństwie przyjmującym w ramach Miejskich Laboratoriów Rolniczych, poprzez działania edukacyjne i rekreacyjne, szkolenia zawodowe, pomoc w dostępie do rynku pracy, inicjatywy antydyskryminacyjne i kulturalne, które promują dialog międzykulturowy i kulturę przyjaznych społeczności, przy zaangażowaniu administracji publicznej, partnerów społecznych, organizacji migrantów i innych odpowiednich interesariuszy.

Podczas pierwszego spotkania ponadnarodowego, które odbyło się w Perugii we Włoszech w dniach 14 marca, partnerzy projektu z Włoch, Grecji, Austrii, Francji, Cypru, Portugalii i Wielkiej Brytanii przeanalizowali główne działania projektu, do których należeć będą: upowszechnianie i transfer wiedzy, ponadnarodowe dzielenie się wiedzą i budowanie potencjału społeczności przyjmujących, wspierających integrację kobiet migrantów w rolnictwie miejskim, Miejskie Laboratoria Rolnicze, wspierające integrację kobiet migrantów w ramach inicjatyw rewitalizacji miast i odbudowy społecznej, programy wsparcia integracji imigrantów dla gmin europejskich.

Zobacz również