Produkcja na dużą skalę białek do zastosowań spożywczych i paszowych z alternatywnych, zrównoważonych źródeł

O co chodzi?

Światowe zapotrzebowanie na białko stopniowo wzrasta ze względu na silny wzrost liczby ludności na świecie. Poprawa standardu życia w dużych częściach świata zwiększa zapotrzebowanie na białko1. Prognozy do 2050 r. wskazują, że obecna dostępność białka nie będzie wystarczająca, aby zaspokoić zapotrzebowanie na białko do celów spożywczych. Jednocześnie Europa jest w dużym stopniu uzależniona od importu materiałów bogatych w białko do karmienia zwierząt gospodarskich: Około 70 % całkowitej potrzebnej ilości pochodzi z importu. Już teraz 60-70 % światowych gruntów ornych wykorzystuje się na paszę dla zwierząt, aby zaspokoić zapotrzebowanie na białko zwierzęce.

W związku z tym, aby zaspokoić światowy popyt, konieczne jest wykorzystanie nowych źródeł białka. Uprawy europejskie, wraz z pozostałościami i produktami ubocznymi z upraw biomasy pierwotnej, są cennym źródłem białka. Pozostałości z przetwarzania zwierząt, rybołówstwa, akwakultury i przemysłu związanego z algami również stanowią potencjalne, choć obecnie niedostatecznie wykorzystywane, źródło białka. Przemysł oparty na produktach pochodzenia biologicznego mógłby pomóc w zwiększeniu produkcji składników bogatych w białko poprzez waloryzację istniejących alternatywnych źródeł z łańcuchów wartości żywności/pasz oraz poprzez pełne wykorzystanie sukcesów wcześniejszych (i trwających) działań badawczo-rozwojowych i przemysłowych na małą skalę2.

Szczególnym wyzwaniem jest zwiększenie dostępności zrównoważonych, bezpiecznych białek pochodzących z alternatywnych, zrównoważonych źródeł.

Unia europejska

Zakres:

Pomyślne prowadzenie na dużą skalę pierwszego w swoim rodzaju łańcucha wartości opartego na biologii, produkującego zrównoważone, bezpieczne białka spożywcze i/lub paszowe pochodzące z alternatywnych, zrównoważonych źródeł, takich jak strumienie resztkowe z rolnictwa, produkcji innej biomasy i związane z nią strumienie resztkowe (jak akwakultura, rybołówstwo lub wodorosty morskie) lub strumienie uboczne przemysłu spożywczego, w stosownych przypadkach poprzez podejście kaskadowe1.

Wnioski powinny obejmować cały łańcuch wartości od dostaw surowców do etapów przetwarzania i produkcji docelowych produktów o wysokiej wartości dodanej. Wszystkie odpowiednie technologie na poszczególnych etapach mają zastosowanie, pod warunkiem że zostały już sprawdzone na znaczną skalę (najlepiej na poziomie demonstracyjnym TRL 6-7, ale co najmniej na poziomie zakładu pilotażowego TRL 5).

Wnioski powinny skupiać się przede wszystkim na białkach przeznaczonych do stosowania w żywności i paszy. Wnioski mogą jednak dotyczyć również białek funkcjonalnych i innych zastosowań, które mogą umożliwić generowanie nowych dochodów, a tym samym zwiększyć ogólną stabilność łańcuchów wartości. Wnioski powinny obejmować dodatkowe etapy waloryzacji poprzez zintegrowany system biorafinerii.

Wnioski powinny dotyczyć eliminacji przeszkód i wąskich gardeł w zakresie logistyki, rodzajów transportu i powiązanej infrastruktury w docelowych systemach dostaw biomasy jako surowca. Obejmują one systemy zbierania, magazynowanie pośrednie i aspekty bezpieczeństwa.

We wnioskach należy uwzględnić ograniczenia prawne dotyczące pochodzenia biomasy w przypadku białek przeznaczonych do żywienia ludzi lub zwierząt gospodarskich. Wnioski powinny zawierać ocenę bezpieczeństwa, jakości i czystości produktów docelowych, porównując je z obecnie stosowanymi (importowanymi) białkami wykorzystywanymi do tych samych zastosowań i produktów końcowych.

We wnioskach należy również przedstawić solidne uzasadnienie biznesowe i biznesplan wykazujące, że w Europie dostępne są strumienie surowców produkowanych w sposób zrównoważony, co pozwoli na zwiększenie produkcji białka w Europie i ograniczenie przywozu produktów bogatych w białko.

We wnioskach należy w szczególności wykazać korzyści w porównaniu z najnowocześniejszymi i istniejącymi technologiami. Można tego dokonać poprzez przedstawienie dowodów na istnienie nowych rozwiązań w zakresie przetwarzania i nowych produktów. We wnioskach należy wykazać wykonalność techniczno-ekonomiczną wprowadzenia na szeroką skalę zrównoważonych i wydajnych europejskich łańcuchów wartości w zakresie produkcji białek.

Należy przeanalizować wszelkie potencjalne zagrożenia związane z opracowanymi procesami i produktami, aby zapewnić pełną zgodność produktów z prawodawstwem REACH2 i innymi wymogami dotyczącymi toksyczności, wymogami bezpieczeństwa i wszelkim innym stosownym prawodawstwem UE.

W stosownych przypadkach wnioski powinny również umożliwiać przeprowadzenie badań przednormatywnych i konormatywnych koniecznych do opracowania niezbędnych norm jakości produktów.

Poziom gotowości technologicznej (TRL)3 na zakończenie projektu powinien wynosić 8. We wnioskach należy wyraźnie określić wyjściowy TRL. Proponowane prace powinny umożliwić osiągnięcie przez technologię poziomu TRL 8 w ramach czasowych projektu.

Orientacyjne finansowanie:

Uznaje się, że wnioski, w których wnioskuje się o maksymalny wkład w wysokości 21 mln EUR, będą w stanie odpowiednio sprostać temu szczególnemu wyzwaniu. Nie wyklucza to jednak możliwości składania i wyboru wniosków, w których wnioskuje się o inne kwoty.

  1. Działanie w zakresie badań i innowacji dotyczące białek - zob. temat BBI 2017.R4. Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, obowiązujące od dnia 1 czerwca 2007 r. Poziomy gotowości technologicznej określone w załączniku G do załączników ogólnych do programu prac "Horyzont 2020".

Oczekiwany wpływ:

  • wkład do KPI 1: stworzenie co najmniej dwóch nowych międzysektorowych połączeń w gospodarce opartej na biologii; wkład do KPI 2: ustanowienie podstawy dla co najmniej dwóch nowych łańcuchów wartości opartych na biologii; wkład do KPI 6: stworzenie co najmniej dwóch nowych produktów "konsumenckich" wytwarzanych z chemikaliów i materiałów opartych na biologii; zmniejszenie śladu węglowego rozważanej operacji opartej na biologii o co najmniej 20 % w porównaniu z istniejącym białkiem.

W tych samych ramach iED wdrożył już kilka innowacyjnych projektów w kilku dziedzinach, które obejmowały innowacyjne praktyki. Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku w ramach tego zaproszenia, prosimy o kontakt z nami w celu omówienia dostępnych opcji.

Kwalifikowalność wnioskodawców:

Kwalifikują się wnioski od osób prawnych mających siedzibę w jednym z następujących krajów:

  • Państwa członkowskie UE.
  1. Kilku wnioskodawców, składających wspólny wniosek, powinno wybrać w swoim gronie organizację wiodącą, zwaną koordynatorem. Koordynator i jego partnerzy muszą spełniać te same kryteria kwalifikowalności. Wnioski muszą być składane przez osobę prawną. Konsorcjum (tj. koordynator i jego partnerzy) musi składać się z co najmniej trzech (3) różnych podmiotów prawnych z siedzibą w co najmniej trzech (3) państwach członkowskich. Wnioskodawcy powinni wykazać, że posiadają udokumentowane doświadczenie w odniesieniu do wszystkich zadań i pakietów roboczych opisanych wcześniej w sekcji 2.1 tekstu zaproszenia. Powinno to obejmować udzielanie pomocy MŚP w stosowaniu technik wytwarzania przyrostowego i opracowywaniu nowych produktów z wykorzystaniem tej technologii. We wnioskach nie należy jednak uwzględniać wnioskodawców, którzy sami są ośrodkami badawczymi lub są bezpośrednio zaangażowani w codzienną działalność takich ośrodków. Udział tego samego partnera w więcej niż jednym wniosku nie jest dozwolony; wnioski, których członek uczestniczy w więcej niż jednym konsorcjum składającym wniosek dotyczący projektu, nie kwalifikują się i zostaną wykluczone z zaproszenia.

Zobacz również